MŠMT: Náhradní stravování

pátek 20. února 2009 ·

Dokumenty k dotačním programům určeným na financování školního stravování podle § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Rok 2009:

Vyhlaseni_2009.doc Vyhlaseni_2009.doc (74,00 KB)

Rok 2008:
Vyhlaseni_2008.doc Vyhlaseni_2008.doc (69,50 KB)
Rozdeleni_dotaci_2008.xls Rozdeleni_dotaci_2008.xls (57,00 KB)

Dotační programy na zajištění náhradního školního stravování

podle § 122 odst. 4 věta druhá zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2009 

Č.j.: 183/2009-25

1)

Vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "Náhradní stravování dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí"

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "MŠMT") vyhlašuje pro rok 2009 dotační program pro poskytování dotací podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů:

Čl. 1

Základní vymezení a cíl programu

Cílem programu je poskytování finančních prostředků na zajištění náhradního stravování, jímž se pro účely tohoto programu rozumí školní stravování zajišťované u jiné osoby poskytující stravovací služby (dále jen "stravovací zařízení") podle § 122 odst. 4 věta druhá zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s § 2 odst. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., tj. školní stravování ve zcela výjimečných případech, kdy není možné využít zařízení školního stravování zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení.

Čl. 2

Příjemce dotace

Dotace budou poskytovány na základě žádosti právnickým osobám vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, které pro své děti, žáky a studenty zajišťují náhradní stravování (dále jen "právnická osoba").

Čl. 3

Obecné podmínky poskytnutí dotace

1. Na dotaci není právní nárok.

2. Dotace na náhradní stravování se poskytuje na základě žádosti právnické osoby podané MŠMT nejpozději do 15.9.2009.

3. Právnická osoba žádá o poskytnutí dotace na náhradní stravování, které se uskuteční v roce 2009.

4. Dotace bude právnické osobě poskytnuta na základě posouzení žádosti jako účelově vázaná.

5. Finanční prostředky budou poskytovány v souladu s § 28 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím rozpočtu zřizovatele, a to na základě rozhodnutí o dotaci podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb.

6. O dotaci lze žádat pouze za předpokladu, že výše úplaty pro dítě, žáka a studenta ve smluvním ujednání podle § 122 odst. 4 věta druhá školského zákona nepřesáhne horní hranici finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb.

7. Výše dotace bude závislá na předpokládaném počtu dětí, žáků a studentů a době a rozsahu jim poskytovaného náhradního stravování.

Maximální výše dotace na zajištění náhradního stravování u stravovacího zařízení činí:

- 12 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud je zajišťována příprava a výdej oběda,

- 15 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud je zajišťována příprava a výdej oběda a alespoň jednoho předcházejícího nebo navazujícího doplňkového jídla,

- 20 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud je zajišťována příprava a výdej alespoň oběda a večeře,

- 12 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud jsou zajišťovány stravovací služby (příprava a výdej) kromě oběda.

Částka se o 25% snižuje, je-li zabezpečována pouze příprava jídel.

Čl. 4

Obecné podmínky použití dotace

1. Finanční prostředky budou účelově určeny na úhradu plnění, k nimž je právnická osoba povinna na základě smluvního vztahu podle § 122 odst. 4 věta druhá školského zákona, popřípadě na krytí těchto nákladů pokud již byly právnickou osobou uhrazeny z jiných prostředků.

2. Finanční prostředky jsou poskytovány na kalendářní rok 2009 a mohou být použity jen na účely specifikované v rozhodnutí.

3. Finanční vypořádání dotace bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

4. Nevyužité finanční prostředky neprodleně vrátí právnická osoba, která dotaci obdržela, prostřednictvím svého zřizovatele a kraje nejpozději do 31.12.2009 na výdajový účet MŠMT  č.: 5805-821001/0710, po 1. lednu 2010 na depozitní účet MŠMT č.: 6015-821001/0710, nejpozději však v termínu stanoveném vyhláškou č. 52/2008 Sb.

5. MŠMT má právo kontrolovat použití poskytnutých finančních prostředků.

Čl. 5

Podání žádosti, formální náležitosti

1. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě žádosti předložené MŠMT v závazné formě (viz příloha) ve 3 písemných vyhotoveních (jeden originál + 2 kopie).

2. Ke každé žádosti musí být přiloženy níže uvedené doklady:

a) originál nebo ověřená kopie stanoviska zřizovatele právnické osoby, v případě právnických osob zřízených obcí nebo svazkem obcí rovněž krajského úřadu, k možnostem využití stávajících zařízení školního stravování zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení v dané oblasti,

b) aktuální výpis z rejstříku škol a školských zařízení pro všechny školy a školská zařízení jejichž činnost právnická osoba vykonává,

c) originál nebo ověřená kopie vyjádření zřizovatele právnické osoby, z jakého důvodu nebyla splněna povinnost podle § 179 odst. 1 písm. c) školského zákona, žádá-li o dotaci právnická osoba zřízená obcí nebo svazkem obcí, popřípadě povinnost podle § 181 odst. 1 písm. f) školského zákona, žádá-li o dotaci právnická osoba zřízená krajem, vyjma případů, kdy je náhradní stravování poskytováno žákům na praktickém vyučování nebo studentům na praktické přípravě,

d) prohlášení zřizovatele právnické osoby zřízené obcí nebo svazkem obcí, nebo právnické osoby zřízené krajem, zda prostory, ve kterých se uskutečňuje náhradní stravování, tj. činnost, která není zapsána v rejstříku škol a školských zařízeních, jsou/nejsou v jeho vlastnictví,

e) originál nebo ověřená kopie stanoviska České školní inspekce ke způsobu zajištění školního stravování, vydaného na základě inspekční činnosti, vyjma případů, kdy je náhradní stravování poskytováno žákům na praktickém vyučování nebo studentům na praktické přípravě,

f) originál nebo ověřená kopie smlouvy o zajištění školního stravování s příslušným stravovacím zařízením podle § 122 odst. 4 věta druhá školského zákona s kalkulací cen poskytovaných jídel v členění na mzdové náklady, věcné náklady a náklady na potraviny,

g) v případě poskytování náhradního stravování žákům na praktickém vyučování nebo studentům na praktické přípravě originál nebo ověřená kopie smlouvy o zajištění praktického vyučování nebo praktické přípravy a čestné prohlášení osoby zjišťující praktické vyučování nebo praktickou přípravu, že žáky nebo studenty vykonávající u ní praktické vyučování nebo praktickou přípravu nezahrnuje do okruhu zaměstnanců, jimž poskytuje závodní stravování podle § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, vyjma případů, kdy praktické vyučování nebo praktickou přípravu zajišťuje příjemce dotace,

h) čestné prohlášení právnické osoby (příjemce dotace) uvádějící ceny jednotlivých jídel hrazených dětmi, žáky nebo studenty v rámci náhradního stravování,

ch) ověřená kopie platného živnostenského nebo jiného oprávnění k poskytování stravovacích služeb v rozsahu školního stravování a čestné prohlášení o hygienické způsobilosti provozovny ke stravovacím službám v rozsahu smluvního ujednání o školním stravování vydané v roce 2009.

3. Posuzovány budou pouze žádosti obsahující všechny požadované údaje a přílohy a podané ve stanoveném termínu na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha

Čl. 6

Souhrnná informace o využití poskytnuté dotace

Nejpozději do 15. ledna 2010 podá právnická osoba MŠMT souhrnnou informaci o využití poskytnuté dotace, která bude obsahovat následující údaje:

a) identifikátor a druh školy nebo typ školského zařízení, pro jehož děti, žáky nebo studenty právnická osoba náhradní stravování zajišťovala,

b) název a IČ, popřípadě jméno, příjmení a IČ osoby, která náhradní stravování pro děti, žáky nebo studenty dané školy nebo školského zařízení poskytovala,

c) skutečný počet dětí, žáků nebo studentů v návaznosti na údaje stanovené v písmeni a) tohoto článku a doba a rozsah jim poskytovaného náhradního stravování v členění podle čl. 3 odst. 7,

d) doklady osvědčující využití finančních prostředků na účel stanovený v rozhodnutí, rozepsaný v rozsahu písmene c) tohoto článku.

 

 

 

 

 

 

 

Příloha

Žádost o přidělení finančních prostředků na zajištění náhradního školního stravování v roce 2009 v rámci dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "Náhradní stravování dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí."

1. Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2.1. Žadatel (název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení):

2.2. Sídlo:

2.3. IČ:

2.5. Statutární orgán:

2.6. Telefon, fax, e-mail a kontaktní osoba:

3.1. Zřizovatel žadatele:

3.2. Telefon, fax, e-mail a kontaktní osoba:

4.1. Stravovací zařízení (název, event. jméno a příjmení):

4.2. Sídlo (místo podnikání):

4.3. Adresa provozovny, v níž se náhradní stravování uskutečňuje:

4.4. Právní forma:

4.5. IČ:

4.6. Telefon, fax, e-mail a kontaktní osoba:

5. Zdůvodnění žádosti, včetně popisu zajištění školního stravování dětí, žáků a studentů všech škol a školských zařízení a jejich odloučených pracovišť, jejichž činnost právnická osoba (žadatel) vykonává. (Nesouhlasí-li údaje s výpisem z rejstříku škol a školských zařízení je nutné podat vysvětlení):

6. Předpokládaný počet dětí, žáků a studentů, období od-do, počet dní a rozsah jim poskytovaného náhradního stravování v členění podle čl. 3 odst. 7, včetně identifikátoru a druhu jejich školy nebo typu jejich školského zařízení, jde-li o praktické vyučování nebo o praktickou přípravu rovněž v členění podle jednotlivých pracovišť (Náhradním stravováním se rozumí činnost, která není zapsána v rejstříku škol a školských zařízení):

7.1. Předpokládané celkové výdaje právnické osoby (žadatele) na zajištění náhradního stravování podle smlouvy o zajištění školního stravování (bez výdajů hrazených dětmi, žáky, studenty) s uvedením výpočtu:

7.2. Vyčíslení maximální výše dotace s uvedením výpočtu: počet strávníků x počet dní x maximální výše dotace dle čl. 3 odst. 7:

7.3. Výše požadované dotace celkem:

datum   razítko a podpis žadatele

2)

Vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "Náhradní stravování dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení, která nejsou zřízena krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí"

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "MŠMT") vyhlašuje pro rok 2009 dotační program pro poskytování dotací podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů:

Čl. 1

Základní vymezení a cíl programu

Cílem programu je poskytování finančních prostředků na zajištění náhradního stravování, jímž se pro účely tohoto programu rozumí školní stravování zajišťované u jiné osoby poskytující stravovací služby (dále jen "stravovací zařízení") podle § 122 odst. 4 věta druhá zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 2 odst. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., tj. školní stravování ve zcela výjimečných případech, kdy není možné využít zařízení školního stravování zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení.

Čl. 2

Příjemce dotace

Dotace budou poskytovány na základě žádosti právnickým osobám vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení, které nejsou zřízeny krajem, obcí nebo svazkem obcí a které pro své děti, žáky a studenty zajišťují náhradní stravování (dále jen "právnická osoba").

Čl. 3

Obecné podmínky poskytnutí dotace

1. Na dotaci není právní nárok.

2. Dotace na náhradní stravování se poskytuje na základě žádosti právnické osoby podané MŠMT nejpozději do 15.9.2009.

3. Právnická osoba žádá o poskytnutí dotace na náhradní stravování, které se uskuteční v roce 2009.

4. Dotace bude právnické osobě poskytnuta na základě posouzení žádosti jako účelově vázaná.

5. Finanční prostředky budou poskytovány na základě rozhodnutí o dotaci podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb.

6. O dotaci lze žádat pouze za předpokladu, že výše úplaty pro dítě, žáka a studenta ve smluvním ujednání podle § 122 odst. 4 věta druhá školského zákona nepřesáhne horní hranici finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb.

7. Výše dotace bude závislá na předpokládaném počtu dětí, žáků a studentů a době a rozsahu jim poskytovaného náhradního stravování.

Maximální výše dotace na zajištění náhradního stravování u stravovacího zařízení činí:

- 12 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud je zajišťována příprava a výdej oběda,

- 15 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud je zajišťována příprava a výdej oběda a alespoň jednoho předcházejícího nebo navazujícího doplňkového jídla,

- 20 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud je zajišťována příprava a výdej alespoň oběda a večeře,

- 12 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud jsou zajišťovány stravovací služby (příprava a výdej) kromě oběda.

8. Částka se o 25% snižuje, je-li zabezpečována pouze příprava jídel.

Čl. 4

Obecné podmínky použití dotace

1. Finanční prostředky budou účelově určeny na úhradu plnění, k nimž je právnická osoba povinna na základě smluvního vztahu podle § 122 odst. 4 věta druhá školského zákona, popřípadě na krytí těchto nákladů pokud již byly právnickou osobou uhrazeny z jiných prostředků.

2. Finanční prostředky jsou poskytovány na kalendářní rok 2009 a mohou být použity jen na účely specifikované v rozhodnutí.

3. Finanční vypořádání dotace bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

4. Nevyužité finanční prostředky neprodleně vrátí právnická osoba, která dotaci obdržela, nejpozději do 31.12.2009 na výdajový účet MŠMT č.: 5821-821001/0710, po 1. lednu 2010 na depozitní účet MŠMT č.: 6015-821001/0710, nejpozději však v termínu stanoveném vyhláškou č. 52/2008 Sb.

5. MŠMT má právo kontrolovat použití poskytnutých finančních prostředků.

Čl. 5

Podání žádosti, formální náležitosti

1. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě žádosti předložené MŠMT v závazné formě (viz příloha) ve 3 písemných vyhotoveních (jeden originál + 2 kopie).

2. Ke každé žádosti musí být přiloženy níže uvedené doklady:

a) originál nebo ověřená kopie stanoviska zřizovatele právnické osoby a krajského úřadu k možnostem využití stávajících zařízení školního stravování zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení v dané oblasti. V případě právnických osob zřizovaných státem nebo registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi se tato stanoviska nahrazují souhlasem MŠMT podle § 122 odst. 4 školského zákona,

b) aktuální výpis z rejstříku škol a školských zařízení pro všechny školy a školská zařízení jejichž činnost právnická osoba vykonává,

c) originál nebo ověřená kopie stanoviska České školní inspekce ke způsobu zajištění školního stravování, vydaného na základě inspekční činnosti, vyjma případů, kdy je náhradní stravování poskytováno žákům na praktickém vyučování nebo studentům na praktické přípravě,

d) originál nebo ověřená kopie smlouvy o zajištění školního stravování s příslušným stravovacím zařízením podle § 122 odst. 4 věta druhá školského zákona s kalkulací cen poskytovaných jídel v členění na mzdové náklady, věcné náklady a náklady na potraviny,

e) v případě poskytování náhradního stravování žákům na praktickém vyučování nebo studentům na praktické přípravě originál nebo ověřená kopie smlouvy o zajištění praktického vyučování nebo praktické přípravy a čestné prohlášení osoby zajišťující praktické vyučování nebo praktickou přípravu, že žáky nebo studenty vykonávající u ní praktické vyučování nebo praktickou přípravu nezahrnuje do okruhu zaměstnanců, jimž poskytuje závodní stravování podle § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, vyjma případů, kdy praktické vyučování nebo praktickou přípravu zajišťuje příjemce dotace,

f) čestné prohlášení právnické osoby (příjemce dotace) uvádějící ceny jednotlivých jídel hrazených dětmi, žáky nebo studenty v rámci náhradního stravování,

g) ověřená kopie platného živnostenského nebo jiného oprávnění k poskytování stravovacích služeb v rozsahu školního stravování a čestné prohlášení o hygienické způsobilosti provozovny ke stravovacím službám v rozsahu smluvního ujednání o školním stravování vydané v roce 2009.

3. Posuzovány budou pouze žádosti obsahující všechny požadované údaje a přílohy a podané ve stanoveném termínu na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha

Čl. 6

Souhrnná informace o využití poskytnuté dotace

Nejpozději do 15. ledna 2010 podá právnická osoba MŠMT souhrnnou informaci o využití poskytnuté dotace, která bude obsahovat následující údaje:

a) identifikátor a druh školy nebo typ školského zařízení, pro jehož děti, žáky nebo studenty právnická osoba náhradní stravování zajišťovala,

b) název a IČ, popřípadě jméno, příjmení a IČ osoby, která náhradní stravování pro děti, žáky nebo studenty dané školy nebo školského zařízení poskytovala,

c) skutečný počet dětí, žáků nebo studentů v návaznosti na údaje stanovené v písmeni a) tohoto článku a doba a rozsah jim poskytovaného náhradního stravování v členění podle čl. 3 odst. 7,

d) doklady osvědčující využití finančních prostředků na účel stanovený v rozhodnutí, rozepsaný v rozsahu písmene c) tohoto článku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha

Žádost o přidělení finančních prostředků na zajištění náhradního školního stravování v roce 2009 v rámci dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "Náhradní stravování dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení, která nejsou zřízena krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí."

1. Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2.1. Žadatel (název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení):

2.2. Sídlo:

2.3. IČ:

2.4. Statutární orgán:

2.5. Právní forma:

2.6. Telefon, fax, e-mail a kontaktní osoba:

2.7. Číslo účtu:

3.1. Zřizovatel žadatele:

3.2. Telefon, fax, e-mail a kontaktní osoba:

4.1. Stravovací zařízení (název, event. jméno a příjmení):

4.2. Sídlo (místo podnikání):

4.3. Adresa provozovny, v níž se náhradní stravování uskutečňuje:

4.4. Právní forma:

4.5. IČ:

4.6. Telefon, fax, e-mail a kontaktní osoba:

5. Zdůvodnění žádosti, včetně popisu zajištění školního stravování dětí, žáků a studentů všech škol a školských zařízení a jejich odloučených pracovišť, jejichž činnost právnická osoba (žadatel) vykonává. (Nesouhlasí-li údaje s výpisem z rejstříku škol a školských zařízení je nutné podat vysvětlení):

6. Předpokládaný počet dětí, žáků a studentů, období od-do, počet dní a rozsah jim poskytovaného náhradního stravování v členění podle čl. 3 odst. 7, včetně identifikátoru a druhu jejich školy nebo typu jejich školského zařízení, jde-li o praktické vyučování nebo o praktickou přípravu rovněž v členění podle jednotlivých pracovišť (Náhradním stravováním se rozumí činnost, která není zapsána v rejstříku škol a školských zařízení):

7.1. Předpokládané celkové výdaje právnické osoby (žadatele) na zajištění náhradního stravování podle smlouvy o zajištění školního stravování (bez výdajů hrazených dětmi, žáky, studenty)s uvedením výpočtu:

7.2. Vyčíslení maximální výše dotace s uvedením výpočtu: počet strávníků x počet dní x maximální výše dotace dle čl. 3 odst. 7:

7.3. Výše požadované dotace celkem:

datum   razítko a podpis žadateleMŠMT

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.