MŠMT: Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009

středa 21. ledna 2009 ·

MŠMT vyhlašuje rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2009. Text vyhlášení vymezuje obsah, zaměření, podmínky a postup pro poskytování a vyúčtování účelových dotací ze státního rozpočtu ČR v roce 2009. Termín k odevzdání žádostí je stanoven na 20. 2. 2009. Schválení a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace předpokládáme v polovině dubna 2009.

Rozvojový program Rozvojový program (231kB DOC)
Rozvojový program Rozvojový program (359kB PDF)

 

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 20. ledna 2009

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
ve školách v roce 2009

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a usnesením vlády č. 1048/2000 ze dne 23. 10. 2000, ke Státnímu programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) tento rozvojový program ve vzdělávání (dále jen „program“):

 

Čl. 1

Cíl Programu a forma podpory

(1)  Cílem programu je podpořit projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty realizované v souladu se školními vzdělávacími programy, školními programy EVVO nebo dosavadními vzdělávacími programy a v souladu se státní vzdělávací politikou a státním programem EVVO.

(2)  Podpora podle odstavce 1 se podle tohoto programu uskutečňuje formou poskytování finančních prostředků státního rozpočtu podle § 163 odst. 1 školského zákona účelově určených na úhradu nákladů uvedených v čl. 3 odst. 1 a 2, které právnické osobě vykonávající činnost mateřské školy, základní školy, střední školy, nebo základní umělecké školy zapsané ve školském rejstříku (dále jen „právnická osoba“) vznikly při vzdělávání v souladu s projektem podaným v tomto programu.

 

Čl. 2

Základní parametry projektu

(1)  O poskytnutí finančních prostředků podle čl. 1 odst. 2 mohou žádat právnické osoby všech zřizovatelů. Součástí žádosti je projekt podpory environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve škole.

(2)  Právnická osoba může předložit pouze 1 projekt a to na formuláři příloh programu č. 1 a č. 2

(3)  Projekt bude posuzován jako celek ve vzájemné souvislosti s činností školy. Realizace projektu musí být součástí vzdělávání v dané škole. Právnická osoba musí předložit informaci o zapracování průřezového tématu environmentální výchova v školním vzdělávacím programu nebo způsob řešení v dosavadních vzdělávacích programech či školní program EVVO a to v příloze č. 2.

(4)  Projekt musí obsahovat vysvětlení, v čem je inovativní.

(5)  Hlavním cílem projektu je dosažení ověřitelného posunu ve znalostech, postojích, dovednostech a dlouhodobě i v chování žáků.

(6)  Návrh projektu musí poskytovat dostatek podkladů pro posouzení projektu podle všech kritérií k tomuto programu, uvedených v příloze č. 4.

(7)  Požadovaná dotace na jeden projekt musí být nejméně 20 000,- Kč a nesmí přesáhnout 150 000,- Kč.

(8)  Dotace může tvořit maximálně 80% celkového rozpočtu projektu.

(9)  Celkové náklady na nákup materiálu podle článku 3 bodu 2 a), b) nesmí překročit 30% dotace projektu.

(10)  Výše finančních prostředků na mzdy, platy a odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jež požaduje právnická osoba, musí být bez ohledu na právní formu právnické osoby a zřizovatele vyčíslena na základě nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

(11)  Právnická osoba je oprávněna v průběhu realizace projektu provádět, bez nutnosti souhlasu MŠMT, přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu jednotlivých položek (platy, OON, odvody, FKSP, ostatní běžné výdaje celkem) rozpočtu do výše 10% plánovaného objemu položky, z které jsou prostředky odebírány. Celkový účel položky musí být zachován. Pravidlo max. 30 % na materiální náklady nesmí být tímto přesunem porušeno.

(12)  Jako uznatelné náklady lze považovat pouze náklady, které vzniknou od data vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

(13)  Poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu na předložený projekt v tomto programu nezakládá nárok na poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu na realizaci projektu v kalendářním roce 2010.

(14)  Stejný projekt realizovaný v rámci tohoto Programu nebude možné znovu předkládat a realizovat prostřednictvím výzev Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ani jiného dotačního programu financování z veřejných zdrojů.

(15)  Právnická osoba zajistí, aby zpráva o výsledcích projektu byla zveřejněna na webových stránkách školy po dobu alespoň dvou let od skončení projektu.

(16)  Právnická osoba zajistí, aby v souvislosti s materiálními či elektronickými výstupy realizovaného projektu byla uvedena informace o finanční podpoře poskytnuté ministerstvem v tomto programu, popřípadě umožňuje-li to povaha materiálních výstupů, aby byly takovou informací označeny a to ve znění „Bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009“.

(17)  V případě, že prostředky dotace budou použity na elektronické či hmotné výstupy (metodiky, pomůcky apod.), je právnická osoba povinna je poskytnout k zveřejnění v elektronické podobě na metodický portál www.rvp.cz. Pokud výstup nelze převést do elektronické podoby, poskytne příjemce podrobný popis výstupu v elektronické podobě. Anotace výstupu bude uvedena ve věcném vyhodnocení (Příloha č. 3) a současně zaslána spolu s elektronickou verzí výstupu na adresu rpevvo2009@msmt.cz.

 

Čl. 3

Vymezení aktivit

(1)  V programu budou podporovány tyto aktivity:

a)  vytváření projektové dokumentace školních projektů EVVO v propojení na dále vymezené aktivity;

b)  realizace školních projektů EVVO;

c)  účast dětí a žáků školy na jednodenních nebo vícedenních pobytech ve střediscích ekologické výchovy nebo v jiných vhodných zařízeních, ve kterých škola realizuje svůj projekt EVVO;

d)  realizace environmentálních výukových programů, seminářů, besed, exkurzí a workshopů pro děti a žáky s tematikou EVVO;

e)  vytvoření obsahu a realizace školní soutěže s tematikou EVVO pro děti a žáky školy;

f)  zpracování vzdělávacího obsahu a metod (učebních osnov) povinného, volitelného, nepovinného předmětu nebo zájmového útvaru zaměřeného na EVVO;

g)  vytváření vlastních učebních dokumentů, metodických námětů a doporučení a učebních pomůcek;

h)  vytvoření, vyhodnocení, aktualizace školního programu EVVO;

i)  další vzdělávání školního koordinátora EVVO;

j)  další vzdělávání jednotlivých pedagogických pracovníků školy nebo celých pedagogických sborů v oblasti EVVO;

k)  vybavení knihovny školy nebo vybavení školního informačního centra materiály s tematikou EVVO;

l)  vybavení školy učebními pomůckami pro EVVO;

m)  vybavení a údržba přírodní učebny EVVO;

n)  úprava nebo obnova školního pozemku, skleníku, zimní zahrady na využití pro environmentální výchovu, vybavení nářadím, sadbou, osivem, ochranou proti škůdcům;

o)  spolupráce školy s dalšími školami v oblasti EVVO, vytváření a realizace společných projektů, výměna informací;

p)  spolupráce školy s veřejností (s rodinou, obcí), medializace příkladů dobré praxe, podpora aktivní péče o životní prostředí.

(2)  Dotace se poskytuje pouze na neinvestiční výdaje, a to zejména na:

a)  nákup materiálu souvisejícího s projektem;

b)  nákup či oprava technických prostředků souvisejících přímo s pozorováním přírody (dalekohledy, meteorologické stanice, mikroskopy, solární panely, lupy, GPS);

c)  úhradu služeb bezprostředně souvisejících s projektem;

d)  úhradu cestovních náhrad spojených s tuzemskými pracovními cestami bezprostředně souvisejícími s projektem (v rozsahu stanoveném zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce) tj. - jízdné, ubytování, stravování;

e)  telekomunikační a poštovní služby bezprostředně související s projektem;

f)  úhradu mzdových nákladů, včetně odvodů zaměstnavatele, které bezprostředně souvisejí s realizací schváleného projektu;

g)  ostatní osobní výdaje bezprostředně související s projektem;

h)  úhradu poměrné části vzdělávacích programů pro učitele na období uznatelných nákladů rozvojového programu, včetně programu DVPP specializační studium koordinátor environmentálního zdělávání;

i)  úhradu poměrné části poplatku za účast v celostátních environmentálních programech na vymezené období uznatelných nákladů rozvojového programu.

(3)  Dotaci nelze použít na:

a)  stravování, výdaje na pohoštění, dary a ceny v soutěžích;

b)  úhradu cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami;

c)  leasing, pronájmy;

d)  mzdy v případě, že se vykonávaná práce nevztahuje k řešení projektu;

e)  nákup či oprava prostředků výpočetní ani jiné techniky, komunikační či spotřební elektroniky (PC, video, fotoaparáty, přehrávače, mobilní telefony, kopírovací stroje, laminovačky a jiné).

 

Čl. 4

Předkládání žádostí

(1)  Žádost předkládá právnická osoba na formuláři uvedeném v „Příloze č. 1“a „Příloze č.2“ tohoto programu ve dvou listinných vyhotoveních a zároveň v elektronické kopii (formát Dokument Word 97-2003) zaslané na adresu rpevvo2009@msmt.cz. V předmětu e-mailu musí být uveden přesný název právnické osoby, který je totožný s názvem žadatele v Příloze č. 1!!

Nepřijímají se projekty zaslané faxem.

(2)  Listinné formy žádosti se zasílají na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

odbor předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

(3)  Obálka musí být označena slovy „Podpora EVVO ve školách v roce 2009“ a identifikačním razítkem žadatele.

(4)  Žádost musí být ministerstvu podána nejpozději 20. února (tato lhůta je zachována, je-li nejpozději 20. února 2009 podána žádost v elektronické podobě u ministerstva a je-li nejpozději tento den podána držiteli poštovní licence zásilka, která obsahuje žádost v listinné podobě, adresovaná ministerstvu).

 

 

Pro předkladatele projektů uspořádá ministerstvo seminář, na kterém bude podána podrobná informace o programu, způsobu předkládání projektů, náležitostech a obsahu projektů a o jejich posuzování. Seminář se uskuteční dne  6.  února 2009 od 10:00 do 12:00 hodin v budově ministerstva, zasedací místnosti č. 081/C, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. Upozorňujeme, že ministerstvo nehradí cestovní ani jiné náhrady spojené s účastí na semináři. Zájem o účast na semináři je nutno oznámit na emailovou adresu rpevvo2009@msmt.cz nejpozději 3 dny před seminářem, tedy 3. února 2009, s uvedením názvu organizace a jména účastníka semináře. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity zasedací místnosti. Pozdější přihlášky nebudou přijímány.

Čl. 5

Hodnocení žádostí a výběr projektů

(1)  Pro hodnocení žádostí ministerstvo stanoví výběrovou komisi. Komise zhodnotí předložené projekty a výsledky hodnocení spolu s návrhy na podporu konkrétních projektů předloží poradě vedení ministerstva k projednání.

(2)  Projekty budou hodnoceny podle kritérií uvedených v Příloze č. 4.

(3)  Ministerstvo vyrozumí elektronicky právnické osoby o tom, zda jim bude poskytnuta dotace. Zaslané projekty (včetně příloh) se předkladatelům nevracejí, a to ani v případě neschválení dotace.

(4)  Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na internetových stránkách ministerstva. O dotovaných projektech budou zveřejněny následující informace: název právnické osoby a kontaktní údaje (adresa, e-mail, název projektu, výše dotace).

Čl. 6

Financování programu ze státního rozpočtu

(1)  Ministerstvo poskytuje finanční prostředky státního rozpočtu na realizaci předložených projektů na základě výsledků vyhodnocení projektů podle čl. 5. Na poskytnutí finančních prostředků ministerstvem není právní nárok. Ministerstvo si vyhrazuje právo nesdělovat důvody neposkytnutí dotace, popřípadě důvody poskytnutí dotace v nižší než požadované výši.

(2)  Finanční prostředky se poskytují v souladu s § 163 odst. 1 školského zákona. Ministerstvo stanoví účelové určení poskytovaných finančních prostředků v souladu s čl. 1 odst. 2.

(3)  V případě právnických osob, které nezřizuje stát nebo registrované církve a náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, poskytne ministerstvo finanční prostředky pro právnické osoby se sídlem na území daného kraje příslušnému krajskému úřadu formou dotace na zvláštní účet kraje.

(4)  Finanční prostředky podle odstavce 3 poskytne ministerstvo na základě rozhodnutí adresovaného kraji, v němž se krajskému úřadu uloží poskytnout finanční prostředky jmenovitě uvedeným právnickým osobám, a to ve výši stanovené rozhodnutím. Zároveň se krajskému úřadu v rozhodnutí uloží postupovat v souladu s tímto programem (zejména uložit právnickým osobám při poskytnutí finančních prostředků povinnosti, které vyplývají z programu) a další povinnosti nezbytné pro zajištění účelného, efektivního a hospodárného financování programu.

(5)  V případě právnických osob zřizovaných státem a registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, poskytne ministerstvo finanční prostředky přímo těmto právnickým osobám. Při tom jim uloží povinnosti vyplývající z tohoto programu a další povinnosti nezbytné pro zajištění účelného, efektivního a hospodárného financování programu.

 

 

Čl. 7

Kontrola, vyúčtování a hodnocení schválených projektů.

(1)  Veřejnosprávní kontrolu nakládání s finančními prostředky poskytnutými podle § 163 odst. 1 u právnických osob všech zřizovatelů je oprávněna provádět Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti podle § 174 odst. 2 písm. e) školského zákona.  Ministerstvo bude provádět namátkovou kontrolu výkonu přenesené působnosti u krajských úřadů a právnických osob vykonávajících činnost škol, jimž budou finanční prostředky poskytovány podle § 163 odst. 1 písm. b) školského zákona.

(2)  Vyúčtování dotace poskytnuté dle tohoto programu se provádí podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Další pokyny k vyúčtování budou uvedeny v rozhodnutí vydaném podle čl. 6 odst. 4 a 5.

(3)  Právnické osoby, které obdržely dotaci podle tohoto programu, provedou věcné vyhodnocení projektu na formuláři v Příloze č. 3 tohoto programu. Věcné vyhodnocení projektu zašle právnická osoba financovaná podle čl. 6 odst. 3 a 4 a právnická osoba financovaná podle čl. 6 odst. 5 na adresu uvedenou v čl. 4 odst. 2, a to do 31. ledna 2010.

Účinnost

Tento rozvojový program nabývá účinnosti dnem…..….. …..

RNDr. Jindřich Kitzberger, v.r.

náměstek ministra


 Příloha č. 1

Evidenční číslo:……………………………………………………

(doplní MŠMT)

Název poskytovatele dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název dotačního programu

Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009

1. Identifikační údaje o předkládající právnické osobě

Název právnické osoby

Obec

PSČ

Kraj

Ulice

Č.p.

Telefon

Fax

E-mail

Prezentace na Internetu

http://

IČO

IZO

Číslo účtu

u peněžního ústavu

Adresa příslušného finančního úřadu

Zřizovatel právnické osoby

Adresa zřizovatele školy

2. Ředitel/ka školy

Jméno a příjmení ředitelky/ředitele školy

Telefon

Email

3. Podrobný popis projektu (nejvýše 4 strany A4)

Název projektu
(max. 140 znaků)

Místo realizace projektu

Anotace projektu (max. 600 znaků, bude zveřejněna)

3.1 Hlavní cíl projektu. Dílčí cíle projektu a u každého z nich ověřitelný výstup /výstupy.

3.2 Stručný popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší; souvislost projektu s ostatní činností školy nebo s projekty, které škola realizuje

 

 

3.3 Určení v jakých oblastech je navrhovaný program inovativní

 

 

3.4 Vymezení aktivit, které bude projekt realizovat

3.5 Rozsah záměru (počet zapojených dětí, žáků a učitelů školy; přibližný počet osob, na který bude mít projekt dopad; jiné údaje)

3.6 Podrobný časový a pracovní harmonogram realizace projektu a jeho částí

3.7 Materiální a personální zabezpečení projektu, včetně organizace a řízení projektu a mechanismů průběžné kontroly realizace projektu

3.8 Definice konkrétních a měřitelných výstupů, které budou výsledkem projektu

3.9 Veškeré další podstatné údaje o projektu, zejména informace o tom, jakým způsobem bude prezentována dotace ministerstva ve výstupech projektu

3.10 Podrobný celkový rozpočet na realizaci projektu požadované dotace včetně zdůvodnění jednotlivých položek rozpočtu

Komentář: Celkový rozpočet projektu zahrnuje dvě části, vlastní vklad žadatele projektu a dotaci od ministerstva. Mzdové prostředky musí odpovídat nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

4. Celkový rozpočet projektu a celkový rozpočet dotace požadované od ministerstva (v Kč) v roce 2009

Komentář: Nutno vyplnit všechny kolonky, neinvestiční výdaje celkem musí být součtem níže uvedených položek. K platům nutno vyplnit odvody 34% a FKSP 2% z objemu, k dohodám o pracovní činnosti odvody 34%, FKSP 0% z objemu, k dohodám o provedení práce odvody i FKSP 0%.

OON jsou buď dohody o pracovní činnosti a nebo dohody o provedení práce.

Soukromé školy a školy církevní zřízené registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy vyplňují svoji vlastní kolonku „S, C“ bez strukturálního členění, stejný údaj uvedou i do NIV.

Druh výdajů

celkem (včetně vlastního vkladu žadatele)

z toho požadovaná dotace

Neinvestiční výdaje celkem  (NIV)

 

z toho:-  platy

  - ostatní osobní  náklady (OON)

- odvody (zdravotní a sociální poj.)

  - FKSP

  - ostatní běžné výdaje celkem (ONIV)

S, C

5. Potvrzení žádosti

Právnická osoba je povinna v žádosti vyplnit všechny  údaje, a to i v případě, že dle potřeby rozvede kterýkoliv bod ve zvláštní příloze.

Ředitel/ka školy svým podpisem potvrzuje správnost uvedených údajů a prohlašuje, že právnická osoba vykonávající činnost školy není v prodlení s plněním svých povinností vůči státu.

Ředitel/ka školy svým podpisem potvrzuje, že aktivity, na které je žádána dotace v tomto programu, nejsou v rozsahu požadované dotace zároveň financovány z jiných zdrojů.

Datum:

Jméno a podpis ředitelky/ředitele školy otisk razítka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2
Informace o zapracování průřezového tématu environmentální výchova v školním vzdělávacím programu nebo způsob řešení v dosavadních vzdělávacích programech či školní program EVVO

 

 

Zde vložit..


Příloha č. 3
Věcné vyhodnocení projektu

Číslo rozhodnutí

Poskytovatel dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název programu

Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve školách v roce 2009

Název projektu

Název právnické osoby

IZO školy

 

Věcné vyhodnocení projektu:

(Právnická osoba doplní řádky/stránky dle potřeby.)

Přehled o čerpání dotace v roce 2009 (v Kč)

dotace

skutečné čerpání

Neinvestiční výdaje celkem:

z toho:-  platy

  - ostatní osobní náklady (OON)

- odvody (zdravotní a sociální poj.)

  - FKSP

  - ostatní běžné výdaje celkem (ONIV)

Datum:

Jméno a podpis ředitelky/ředitele

Školy otisk razítka školy

 

 

 

 

Příloha č. 4
Kritéria hodnocení projektu

Kritéria pro posouzení projektu

1. Přehled kritérií a bodového ohodnocení

Kritérium

Maximální počet bodů

Minimum pro postup do dalšího výběru

CELKEM
65
40
A. Cíle projektu v souladu s cílem programu a s parametry
12
8

U kritéria A.1. jsou minimum 3 body

u A. 3. jsou minimum 2 body

u A. 4. jsou minimum 2 body

A. 1. Cíle projektu jsou jasně definované a dosažitelné

4

A .2 . Ověření cílů

4

A. 3. Soulad obsahu projektu se základním vymezením programu

2

A. 4 Soulad s kurikulární reformou (rozpracování EVVO v ŠVP, školní program EVVO či jiné relevantní dokumenty)

2

B. Odborná úroveň projektu
26
16

B. 1. Propracovanost, srozumitelnost projektu

4

U kritéria B. 3. B.5. jsou minimum 3 body

B. 2. Proveditelnost projektu

4

B. 3. Reálnost realizačního plánu

4

B. 4. Inovativnost projektu

4

B. 5. Udržitelnost projektu

4

B. 6. Měřitelné výstupy- dopad

4

B. 7.  Měřitelné výstupy -druh

2

C. Personální a materiální zajištění projektu
13
7

C. 1. Odborné předpoklady řešitelů

4

C. 2. Kapacita řešitelského týmu

5

C. 3. Materiální a prostorové podmínky předkladatele vzhledem k možnostem realizace projektu

4

D. Rozpočet projektu
14
9

D. 1. Soulad s podmínkami pro použití finančních prostředků stanovenými Programem

2

U kritéria D.1. jsou minimum 2 body

D. 2. Přiměřenost výše požadovaných finančních prostředků k cílům a obsahu projektu

4

D. 3. Odůvodnění položek rozpočtu

4

D. 4. Vlastní finanční podíl předkladatele či účast jiných partnerů

4

2. Komentář k jednotlivým kritériím

Pro posouzení splnění jednotlivých kritérií se používají pouze následující stupnice hodnocení a charakteristiky jednotlivých stupňů (počtu bodů):

Kritérium
Počet bodů

Charakteristika
A. Cíle projektu v souladu s cílem  programu a s parametry
A. 1. Cíle projektu jsou jasně definované a dosažitelné
0
Cíle projektu nejsou stanoveny
1
Cíle projektu jsou stanoveny slabě a nejsou dosažitelné
2
Cíle projektu jsou stanoveny dostatečně, ale jsou obtížně dosažitelné
3
Cíle projektu jsou stanoveny dobře a jsou dobře dosažitelné
4
Cíle projektu jsou stanoveny velmi dobře a velmi dobře dosažitelné
A.2. Ověření cílů projektu
0
Není uvedeno jakým způsobem budou cíle projektu ověřovány
2
Je uvedeno nejasně jakým způsobem budou cíle projektu ověřovány
4
Je jasně uvedeno jakým způsobem budou cíle projektu ověřovány
A. 3. Soulad obsahu projektu se základním vymezením programu 

0

Projekt je v  rozporu s vymezením programu nebo projekt neobsahuje údaje, podle kterých by bylo možno posoudit úroveň splnění kritéria.

2

Projekt je plně v souladu s vymezením programu

A. 4. Soulad s kurikulární reformou (ŠVP, školní program EVVO či jiné relevantní dokumenty)

0

Projekt není v souladu s hlavními vzdělávacími cíli, nerozvíjí klíčové kompetence definované příslušnými rámcovými vzdělávacími programy.( vymezeno v Metodickém pokynu MSMT EVVO)

2

Projekt je plně v souladu s hlavními vzdělávacími cíli, rozvíjí klíčové kompetence definované příslušnými rámcovými vzdělávacími programy.

B. Odborná úroveň projektu
B. 1. Propracovanost, srozumitelnost projektu

0

Projekt je zpracován ve zcela nedostatečném rozsahu, jednotlivé parametry projektu jsou popsány nesrozumitelně nebo jen velmi obecně, popis projektu neobsahuje všechny požadované části.

1

Projekt je zpracován v minimálním rozsahu, jednotlivé parametry projektu jsou popsány velmi stručně nebo pouze obecně, popis projektu neobsahuje všechny požadované části.

2

Projekt je zpracován v dostatečném rozsahu, jednotlivé parametry projektu jsou popsány pouze stručně nebo obecně, popis projektu obsahuje všechny požadované části.

3

Projekt je zpracován v dostatečném rozsahu, popis jednotlivých parametrů projektu není vyvážený, některé části jsou popsány pouze obecně, popis projektu obsahuje všechny požadované části.

4

Všechny části projektu jsou zpracovány v dostatečném rozsahu, jednotlivé parametry projektu jsou popsány konkrétně a srozumitelně a tvoří vyvážený systémový celek, popis projektu obsahuje všechny požadované části.

B. 2. Proveditelnost projektu

0

Členění projektu a návaznost jednotlivých dílčích částí je nedostatečné (nelogické), tím neskýtá záruku úspěšného řešení a dosažení stanovených cílů projektu.

1

V členění projektu a provázanosti jednotlivých dílčích částí jsou větší nedostatky, které zkomplikují naplnění stanovených cílů projektu.

2

V členění projektu a provázanosti jednotlivých dílčích částí jsou drobné nedostatky, které mohou komplikovat naplnění stanovených cílů projektu.

3

V členění projektu a provázanosti jednotlivých dílčích částí jsou jednotlivé nedostatky, které ale nebudou komplikovat naplnění stanovených cílů projektu.

4

Projekt je správně strukturován na dílčí části se vzájemnou logickou návazností a propojeností, tím je zabezpečeno splnění plánovaných cílů

B. 3. Reálnost realizačního plánu

0

Realizační plán je nedostatečně zpracovaný nebo nelogický nebo zcela chybí.

1

Časové rozvržení plnění projektu je vzhledem k rozsahu a významu stanovených cílů a obsahu projektu stanoveno nepřiměřeně, předpokládaných cílů projektu lze v navrženém časovém harmonogramu dosáhnout jen s obtížemi.

2

Časové rozvržení plnění projektu je vzhledem k rozsahu a významu stanovených cílů a obsahu projektu stanoveno přiměřeně, ale riziko nedodržení realizačního plánu je vysoké.

3

Časové rozvržení plnění projektu je vzhledem k rozsahu a významu stanovených cílů a obsahu projektu stanoveno přiměřeně a umožňuje dodržení realizačního plánu.

4

Časové rozvržení plnění projektu je optimální vzhledem k rozsahu a významu stanovených cílů a obsahu projektu, vytváří dostatečné předpoklady pro úspěšnou realizaci projektu.

B. 4.
Inovativnost projektu

0

Projekt neobsahuje žádné aspekty následujícího výčtu aktivit zpracovaných ve školách a zaměřených k EV:

a.  netradiční nenásilné začleňování ekologických aspektů do různých vzdělávacích oborů – i humanitních (např. zpracování vybraných témat do cizích jazyků, do matematiky, do přírodovědných předmětů, do výtvarné výchovy apod. způsobem odpovídajícím možnostem žáků a zdůrazňující místní možnosti a aktivity)

b.  zdůrazňování samostatnosti a tvořivost žáků i učitelů – zpracovávání různých témat - organizování  školních ekologických konferencí – účast rodičů a veřejnosti - tj. i propagace aktivit školy v této oblasti – spolupráce a iniciativa na MA 21

c.  aktivní zapojení žáků a pedagogického sboru na ekologizaci provozu škol a na propagaci  - školní výstavy – výtvarné práce, fotografické apod. – a opět celoškolní aktivity s účastí veřejnosti

d.  zpracování průřezových témat a jejich propojování s dalšími – využívání projektové metody

e.  přímé kontakty školy s okolním prostředím – zjišťování okolní situace, vyjadřování názorů a stanovisek, získávání  konkrétních informací, jejich zpracování s využitím výpočetní techniky, prezentace ve spolupráci s obcí apod., konkrétní účasti na řešení úkolů v péči o životní prostředí (v přírodě, šetření energií, řešení odpadů atd.)

f.  spolupráce škol – výměna informací – např. se začleňováním do vzdělávacích oborů (seminář učitelů občanské výchovy, přírodopisu, českého jazyka, zeměpisu, dějepisu apod.)   využití  přístupů, podkladů, ukázek atd., s realizací průřezových témat, s uplatňováním projektové metody  atd.

g.  podpora zvyšování odborné a metodické úrovně pedagogů  - zejména školních koordinátorů, ale i ostatních učitelů – nejrůznějšími způsoby, především ve vzájemných vztazích škol a odborníků  zvláště u  SOŠ i s podniky).

h.  formy výuky využívající činnostní metody, interaktivní, kooperativní, projektové vyučování, dále využívající metod kritického myšlení a toto vše nejméně z 50%.

1

Projekt obsahuje inovativní metodu, která je jen minimální částí projektu

2

Projekt obsahuje částečně inovativní metody,

3

Projekt obsahuje většinově inovativní metody

4

Projekt je celkově  inovativní

B. 5.
Věcná udržitelnost projektu

0

Projekt je jednorázový a nelze jej dále rozvíjet

2

Projekt je dobře udržitelný a lze jej dále rozvíjet. Výstupy projektu jsou většinově využitelné jako příklady dobré praxe

4

Projekt je nejen udržitelný, má širší dopad a lze jej v budoucnu použít jako příklad dobré praxe

B. 6.
Ověřitelné výstupy projektu - dopad

0

Ověřitelné výstupy projektu nejsou popsány

1

Ověřitelný výstup projektu  je popsán, projekt má dopad pouze na úzkou skupinu žáků

2

Ověřitelný výstup projektu je popsán, projekt má dopad na menší část školy

3

Ověřitelný výstup projektu je popsán, projekt má dopad na celou školu

4

Ověřitelný výstup projektu je popsán, projekt má dopad i na další školy

B. 7.
Ověřitelné výstupy- druh

1

Ověřitelné výstupy jsou v podobě akce, oslovených žáků, počtu metodik atd.

2

Ověřitelné výstupy jsou i v podobě posunu znalostí, postojů, dovedností atd.

C. Personální a materiální zajištění projektu
C. 1. Odborné předpoklady řešitelů a kapacita řešitelského týmu

0

Kvalifikační struktura řešitelského týmu ani jeho personální kapacita neodpovídá předpokládaným činnostem, projekt bude realizován týmem bez příslušného odborného vzdělání, není předpoklad pro úspěšnou realizaci projektu, nebo projekt neobsahuje údaje, podle kterých by bylo možno posoudit úroveň splnění kritéria.

1

Kvalifikační struktura řešitelského týmu a jeho personální kapacita je nevyvážená, většina realizačního týmu nemá odpovídající odborné a pedagogické vzdělání, úspěšná realizace projektu je z tohoto důvodu nejistá.

2

Kvalifikační struktura řešitelského týmu i jeho personální kapacita je přiměřená, je jmenován koordinátor EVVO

3

Kvalifikační struktura řešitelského týmu i jeho personální kapacita je přiměřená, koordinátor EVVO je vzdělán ve specializačním studiu

4

Kvalifikační struktura řešitelského týmu i jeho personální kapacita je přiměřená, koordinátor EVVO je vzdělán ve specializačním studiu, i další členové týmu jsou odborně vzděláni

C.2. Kapacita řešitelského týmu

0

Kapacita řešitelského týmu neodpovídá předpokládaným činnostem a cílům, počet členů týmu je poddimenzován nebo projekt neobsahuje údaje, podle kterých by bylo možno posoudit úroveň splnění kritéria.

3

Kapacita řešitelského týmu odpovídá předpokládaným činnostem a cílům, činnosti a úkoly nejsou mezi členy týmu rozloženy rovnoměrně

5

Kapacita řešitelského týmu plně odpovídá předpokládaným činnostem a cílům, činnosti a úkoly jsou mezi členy týmu rozloženy rovnoměrně

C.3. Materiální a prostorové podmínky předkladatele vzhledem k možnostem realizace projektu

0

Materiální a prostorové podmínky předkladatele jsou vzhledem k cílům a obsahu projektu nedostatečné, je téměř jisté, že poskytnuté prostředky nebudou účelně využity.

1

Materiální a prostorové podmínky předkladatele jsou vzhledem k cílům a obsahu projektu na minimální úrovni dostatečnosti, v některých momentech mohou být limitujícím faktorem úspěšné realizace projektu.

2

Materiální a prostorové podmínky předkladatele jsou vzhledem k cílům a obsahu projektu na průměrné úrovni, nevytváří omezující podmínky pro úspěšnou realizaci projektu a účelné využití poskytnutých prostředků.

3

Materiální a prostorové podmínky předkladatele jsou vzhledem k cílům a obsahu projektu na dobré úrovni a vytvářejí podmínky pro úspěšnou realizaci projektu a účelné využití poskytnutých prostředků.

4

Materiální a prostorové podmínky předkladatele jsou vzhledem k cílům a obsahu projektu na vynikající úrovni, vytváří takové podmínky, které mohou významně podpořit realizaci projektu a účelné využití poskytnutých prostředků.

D. Rozpočet projektu
D.1. Soulad s podmínkami pro použití finančních prostředků stanovenými Programem

0

Způsob použití požadovaných finančních prostředků je v přímém rozporu s podmínkami určenými Programem, nebo projekt neobsahuje údaje, podle kterých by bylo možno posoudit úroveň splnění kritéria.

4

Způsob použití všech požadovaných finančních prostředků je zcela v souladu s podmínkami určenými Programem.

D.2. Přiměřenost výše požadovaných finančních prostředků k cílům a obsahu projektu

0

Finanční zabezpečení je nedostatečné (vzhledem k cílům projektu a velikosti řešitelského týmu), prostředky jsou špatně strukturované

1

Finanční zabezpečení je nadhodnocené (vzhledem k cílům projektu a velikosti řešitelského týmu).

2

Finanční zabezpečení je sice přiměřené, ale struktura nákladů neodpovídá způsobu řešení a předpokládaným cílům (je nevyrovnaná)

3

Finanční zabezpečení je sice přiměřené, ale náklady v jednotlivých obdobích neodpovídají časovému harmonogramu řešení

4

Finanční zabezpečení je z hlediska výše, struktury a časového rozvržení optimální.

D.3.  Odůvodnění položek rozpočtu

0

Odůvodnění položek rozpočtu zcela chybí.

1

Odůvodnění položek rozpočtu je uvedeno jen u některých položek, je nedostatečné a nelze posoudit oprávněnost nákladů.

2

Odůvodnění položek rozpočtu je uvedeno u většiny položek, je ale nedostatečné a nelze posoudit oprávněnost nákladů

3

Odůvodnění položek rozpočtu je uvedeno u všech položek, zčásti je ale nedostatečné, oprávněnost nákladů lze posoudit pouze z kontextu ostatních částí projektu.

4

Všechny položky rozpočtu jsou řádně zdůvodněné, důvody jsou oprávněné.

D.4.  Vlastní finanční podíl předkladatele či účast jiných partnerů

0

Dotace projektu tvoří 80 % celkových nákladů.

1

Dotace projektu je větší než 65 % (včetně) a menší než 80 % celkových nákladů.

2

Dotace projektu je větší než 50 % (včetně) a menší než 65 % celkových nákladů.

3

Dotace projektu je větší než 45 % (včetně) a menší než 50 % celkových nákladů.

4

Dotace projektu je menší než 45 % celkových nákladů.

 

 

 

 

 

 

2. Informace a pokyny k hodnocení projektů

Hodnotitelé posuzují projekty podle uvedených kritérií. Kritéria jsou rozdělena do několika oblastí, která jsou dále specifikována. Každé kritérium je bodově ohodnoceno. Zároveň je stanovena minimální bodová hranice v každé oblasti kritérií, kterou musí projekt dosáhnout, aby mohl postoupit do dalšího výběru.

Splnění každého kritéria se ohodnotí určitým počtem bodů, od 0 bodů (kritérium není vůbec splněno, včetně případu, kdy projekt neobsahuje údaje, podle kterých by bylo možno posoudit úroveň splnění kritéria) do maxima stanoveného pro dané kritérium. Aby projekt mohl postoupit do dalšího výběru je nutno naplnit u kritéria A. 1., B. 3. a B. 5. minimum 3 body,u kritéria A. 3, A. 4. a D. 1. 2 body. Celkový počet bodů rozhoduje o úspěšnosti při konečném rozhodování o přidělení dotace.

 MŠMT

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.