Eva Zelendová, Dominik Dvořák: Standardy vzdělávacích oborů základního vzdělávání - veřejné připomínkové řízení (aktualizováno)

středa 15. května 2013 ·

V současné době jsou připravovány Standardy pro základní vzdělávání všech vzdělávacích oborů, které budou od 1. 9. 2013 součástí upraveného RVP ZV. V období od 1. do 22. května můžete sdělit své připomínky k nastavení standardů (indikátory a ilustrativní úlohy) pomocí jednoduchého online dotazníku.


Všude na světě si lidé odpovědní za školství kladou otázku, čím má základní vzdělávání vybavit žáky pro život a práci v 21. století. V evropském prostředí převažuje názor, že je nezbytné u dětí rozvinout dva druhy klíčových kompetencí: jedny lze označit jako nadpředmětové, druhé – které tvoří základ pro předchozí skupinu – mají blíže k tradičním předmětům. Aby pokud možno všichni žáci dosahovali aspoň minimální potřebné úrovně základních kompetencí, jsou součástí kurikulárních dokumentů mnoha zemí i obsahové a evaluační standardy některých nebo všech předmětů (vzdělávacích oborů). Od roku 2012 to platí i pro Českou republiku a náš Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV). Na základě Opatření ministra č. j. MŠMT - 1236/2012 - 22 ze dne 8. ledna 2012 byly do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) jako Příloha 1 vloženy Standardy pro základní vzdělávání. Jednalo se o standardy vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura, Cizí jazyk (anglický jazyk) a Matematika a její aplikace.

Od začátku byly naše standardy vytvářeny tak, aby odpovídaly platné verzi RVP ZV a aby tak neměnily teprve nedávno nastavené rámce práce jednotlivých škol. Tvůrci standardů si byli vědomi jistých problémů, které to přináší: standardy se musely přizpůsobit RVP ZV i tam, kde se již ukazovaly jeho problémové výstupy. Byla zde však naděje, že tvorba standardů povede k novému promýšlení pojetí, cílů a očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích oblastí. Tento předpoklad se také naplnil. Právě práce na standardech – spolu s dalšími zkušenostmi z praxe, připomínkami jiných rezortů i s výsledky výzkumů zavádění a efektů reformy – přinesla podněty, které vedly k částečné úpravě RVP ZV. Upravený RVP ZV, který byl schválen s účinností od 1. 9. 2013, bude Přílohu 1 se Standardy obsahovat také. Tentokrát však budou v příloze uvedeny standardy všech vzdělávacích oborů RVP ZV.

Hlavní účel standardů se nemění: standardy mají napomoci pedagogům, rodičům i žákům při naplňování vzdělávacích cílů stanovených v RVP ZV. Také forma standardů zůstává stejná: každý očekávaný výstup je ve standardech daného oboru konkretizován pomocí indikátorů, které stanovují tzv. minimální úroveň („nepodkročitelné“ minimum toho, co má žák na konci 5. a 9. ročníku základní školy znát a umět). Nedílnou součástí standardů jsou i ilustrativní úlohy, které jsou u jednotlivých očekávaných výstupů opět nastaveny na minimální úroveň a které jsou úzce provázány s některými z uvedených indikátorů.

V současné době jsou standardy všech vzdělávacích oborů RVP ZV připraveny k připomínkovému řízení, do kterého se mohou zapojit i návštěvníci Metodického portálu www.rvp.cz. Pomocí on-line formuláře mohou vyjádřit své konkrétní připomínky k indikátorům a k ilustrativním úlohám. Pro zařazení připomínky ke správnému vzdělávacímu oboru a odpovídajícímu očekávanému výstupu je třeba zadat kód očekávaného výstupu (např. M-5-1-02). Tento kód je pro všechny očekávané výstupy všech vzdělávacích oborů RVP ZV stanoven jednoznačně. K lepšímu pochopení významu kódu slouží následující příklad:

Autor díla: Eva Zelendová

Autor díla: Eva Zelendová

Všechny připomínky zaslané pomocí on-line formuláře budou evidovány a předány k vypořádání. 

Návštěvníci Metodického portálu ww.rvp.cz tak mají možnost se podílet na připomínkování standardů pro základní vzdělávání.

Připomínkování standardů je možné od středy 1. května do středy 15. května 2013 prostřednictvím on-line formuláře na www.rvp.cz (viz níže).

Doporučený postup:
  1. Zvolte si předmět a zobrazte si návrh standardu (můžete využít fukce Náhled nebo si soubor stáhnout do počítače a otevřít v textovém editoru).
  2. Vyplňte online formulář přímo v těle článku nebo si jej zobrazte v novém okně prohlížeče a odešlete jej k vypořádání kliknutím na Odeslat.

Formulář pro sdělení připomínek


18 komentářů:

Pytlik Blaha řekl(a)...
2. května 2013 v 12:05  

Jsem poněkud na rozpacích. Předmět ICT je zařazen vždy až v posledním ročníku vzdělávacího cyklu. Být to na začátku, mohly by dětičky nabytých kompetencí využívat po celou dobu cyklu.
V devátem ročníku to bude možná dobrá přípravka pro střední školu, když tedy budou deváťáci ještě něco dělat.

Anonymní řekl(a)...
2. května 2013 v 18:07  

No tak, vzhledem k tomu, že jsme dnes byli ve škole vyzváni k úpravě ŠVP podle nového RVP ZV platného od 1.9.2013, mi tato diskuze ke standardům, které mají být jeho součástí, přijde krapínek s křížkem po funuse. A že by u nás ve škole zbytečně spěchali mi ani nepřijde, když podle toho máme za čtyři měsíce učit a v tom jsou dva měsíce prázdnin. nesinká tam nahoře náhodou někdo?

Anonymní řekl(a)...
2. května 2013 v 18:10  

Předmět ICT není zařazen v posledním ročníku, ale může být vyučován až do posledního ročníku, tudíž standardy jsou formulované až na konec 2. stupně. Je to stejné jako u výchovy ke zdraví atd. Pokud škola splní standardy dříve, je to její věc a je to možné. Tak tomu rozumím já.

Mám ale jinou otázku: Je to vůbec k něčemu? Nebo se na tom někdo napakuje? Mám dojem, že je tady jen očíslované to, co je v RVP. Pokud se pletu, omlouvám se za neznalost. Nechtělo by to jednotné základní učebnice a ty potom rozšiřovat.

Anonymní řekl(a)...
2. května 2013 v 18:11  

Omlouvám se za chybu na konci předchozího: ...rozšiřovat?

Anonymní řekl(a)...
2. května 2013 v 18:59  

Praha je tak daleko.

Pytlik Blaha řekl(a)...
2. května 2013 v 19:55  

může být vyučován až do posledního ročníku

Možná se teď pletu já, ale nebudu se za to, s dovolením, omlouvat, neboť moje popletenost bezprostředně nikoho neohrožuje, na rozdíl od mnohých jiných popletů.
Myslel jsem si, že snaha zavádět standardy je třeba i proto, aby se vrátila původní prostupnost mezi školami v různých místech republiky. Nebo tak nějak.
Takže žáček nastoupí do školy, kde je infoška v posledním ročníku, a třeba v předposledním přestoupí na školu, kde už byla. A je to. Ale asi to nebude, vzhledem k pravděpodobnosti takových případů, až tak důležité.
Jestliže standardy mají stanovovat nepodkročitelné minimum, jak bude stanoveno nepřekročitelné maximum? Docela rád bych se vyhnul případné obžalobě za nepatřičné přetěžování dětiček. Nebo mám pro klid šmrdlat výuku na tom minimu?

Anonymní řekl(a)...
2. května 2013 v 21:05  

Informatiku učím od roku 1986, Začínal jsem na IQ151. Po přečtení tohoto "materiálu" jsem dost znejistěl. Například věta "žák komunikuje hlasem v reálném čase" mě opravdu dostala. Já prostě z toho nechápu co mám učit.

Anonymní řekl(a)...
2. května 2013 v 22:27  

Bylo by dobre, kdyby nekdo napsal, jak to udelat, aby aspon polovinu techto standardu splovali i ucitele.

Nebylo by to vubec spatne...

Anonymní řekl(a)...
3. května 2013 v 5:53  

A není to celé jenom blábol? Ostatně, jako mnoho věcí ve školství?

Anonymní řekl(a)...
3. května 2013 v 6:59  

Tak tady opět máme "jednotné osnovy". Jen přemýšlím nad tím, proč standardy již nevčlenili do RVP. Každopádně by to bylo levnější, ubylo by naštvaných "školních tvůrců" ŠVP. Ignorant

Anonymní řekl(a)...
3. května 2013 v 8:36  

Pokud mne zdání neklame, v Člověk a jeho svět byla možnost volit 3 oblasti. Mám to chápat tak, že teď tam bude všechno? Pak ovšem to už opravdu chce pevné osnovy a ŠVP hodit do kamen, do koše či někam jinam. A pány odborníky poslat do horoucích pekel.
O koordinaci vyhlašování změn, doplňků, restrukturalizací či, jak si to pojmenujeme, ani nemluvě.

Jan Hučín řekl(a)...
3. května 2013 v 9:07  

žák komunikuje hlasem v reálném čase

To by přece měla být součást obecného standardu, že žák bez zbytečného prodlení odpovídá na otázky učitele :-D

Unknown řekl(a)...
3. května 2013 v 11:00  

Od takto sflikovaných standardů se distancuji (bez společného cíle a metodologického postupu jako na venkovské základce - nulová moderace indikátorů, žádné společné zacílení, žádné či minimální promýšlení proporce požadovaných "minimálních vzdělávacích výsledků" v oboru i napříč RVP), nicméně si dovolím jednu drobnou opravu: anonym ze 3. května 2013 8:36 se domnívá, že vzdělávací oblast Člověk a svět práce obsahovala dříve nějaké nepovinné části. Není tomu tak. Ze stávajících vzdělávacích oblastí a oborů byla fakultativní jediná část: škola mohla volit jeden ze sedmi nabízených tematických okruhů vz. oboru Člověk a svět práce a to jen na druhém stupni (škola povinně zařazuje druhý tem. okruh tohoto oboru: "svět práce").

Chápu, že je RVP komplikovaný kvůli lobbyistickým DVO, které povinné nejsou, ale ze zákona má být RVP stanoven (mimo jiné) povinný obsah a závazné cíle vzdělávání. :)

Anonymní řekl(a)...
3. května 2013 v 18:55  

Nevím, ty správné školy na to asi nemám, ale u toho výstupu, použitého jako příklad, by mi dávalo smysl až kdyby tam stálo "Žák provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel SE SPRÁVNÝMI VÝSLEDKY".

Začínám mít ale neblahé tušení, kde (krom toho, že na vzdělávání dáváme málo peněz) se bere 12 let soustavného propadu v průzkumech OECD PISA...

Anonymní řekl(a)...
7. května 2013 v 0:08  

Pokud má pčipomínkování trvat 15dní, dělají z učitelstva blbce. Bohužel.

Anonymní řekl(a)...
7. května 2013 v 10:01  

7. května 2013 0:08

Mně trvalo 10 minut. A přetížené linky rozhodně nemají - jeden návštěvník, a dost.

BoBr řekl(a)...
16. května 2013 v 7:40  

Zdá se, že sem jsem zapomněl přidat odkaz na úvod k ICT standardům. Tak, když to pan Wagner zaktualizoval, napravuji - http://spomocnik.blogspot.cz/2013/05/standardy-ict-pro-zakladni-vzdelavani.html.
Bez něj je pochopení toho, co zveřejněný dokument představuje, nemožné. Tento text by se měl objevit ve finální verzi dokumentu. To jsem zvědav, jestli tam bude? Co myslíte?

David Hawiger řekl(a)...
16. května 2013 v 18:11  

Ad Anonymní 2.5. 21.5.

Omlouvám se za pozdní reakci. Zkusím vysvětlit "žák komunikuje hlasem v reálném čase".

V zásadě jde o to, že dokáže komunikovat prostřednictvím hlasového chatu či telefon. Z hlediska terminologie je problém používat "online" × "offline" či "synchronní" × "asynchronní". Proto volíme spojení "v reálném čase" × "s časovým odstupem".
Máte-li lepší formulaci, uvítáme ji.

Původně jsme uvažovali i pohledu dle http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon/K/Komunikace/Druhy_komunikace. Ale nejsem si jist, zda "přímá" ß× "nepřímá" nenese sebou stejné riziko nepochopení.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.